Stichting Welzijn Oosterhesselen

De Stichting:

De Stichting Welzijn Oosterhesselen is opgericht op 4 juni 1996 en heeft haar zetel in Oosterhesselen.  Het werkgebied van de Stichting omvat de dorpen Oosterhesselen, Gees en Zwinderen.

Doelstelling der Stichting:

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van de bevolking in het werkgebied van de Stichting en voorts al hetgeen met één en ander, rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

-   Beheer van gelden

-   Het actief meewerken, met inzet van de eigen middelen, aan bovegenoemd doel

-   Het beoordelen van aanvragen, van de bevolking uit haar werkgebied, van financiële

    of materiële bijdragen.

Het Stichtingsbestuur:

Voorzitter:  Dhr R. Strijks, Dorpsstraat 38, 7863 PC Gees - telefoon 0524-581958

Secretaris:  Dhr G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen - telefoon 06-28947812

Penningmeester: Dhr G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen

Lid: Dhr H. Stevens, Sternbosweg 11, 7864 TM Zwinderen - telefoon 0524-291817

Inkomsten van de Stichting:

Jaarlijks wordt van de Stichting Jan Rigterinkfonds een uitkering ontvangen om de activiteiten te kunnen uitvoeren.

A.N.B.I.:

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Dit betekent dat de Stichting schenkingen mag ontvangen zonder dat hierover schenkings- of successierechten zijn verschuldigd.

Onderstaand de gegevens die voor u van belang kunnen zijn:

Naam van de vereniging:      Stichting Welzijn Oosterhesselen.

Fiscaal nummer:                  8051 00 209.

KvK nummer:                       41020618

Contactgegevens:                G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN  Oosterhesselen.

Bestuurssamenstelling:       Zie onder “stichtingsbestuur”.

Beleidsplan:                        Zie hiervoor de “doelstelling van de Stichting”

Beloningsbeleid:                 Aan de bestuursleden van de Stichting worden geen beloningen                                                              toegekend voor uit te voeren werkzaamheden of                                                                                    bestuurstaken.

Doelstelling:                        Zie hiervoor de “doelstelling van de Stichting”.

Activiteiten waaraan de Stichting de afgelopen jaren onder andere aan heeft meegewerkt:


2022              Stichting Bosbad Zwinderen: bijdrage uitbreiding warmtepomp

                     Plaatselijk Belang Zwinderen: bijdrage Zwinderen 805

                     Zuster Mohrpark: cursus zeismaaien

                     Muziekvereniging Excelsior: bijdrage The Armed Man

                     Plaatselijk Belang Zwinderen: bijdrage Concert bij de Brug2021               Zuster Mohrpark: project zeismaaien.

2020               Plaatselijk Belang Zwinderen: vervanging A.E.D.'s


                      Stichting KENNET: bijdrage vakanties voedselbankgezinnen

                      Montmartre Oosterhesselen: bijdrage schildersfestival

                      Nachtkastenproject Zr Mohrpark Oosterhesselen

2019               Gezamenlijke verenigingen Gebouw 48 Oosterhesselen

                      Montmartre: bijdrage schildersfestival 2019

                      Muziekvereniging Excelsior: bijdrage 100 jarig bestaan

2018               HVZ/VIVENDI-VVO-VIOS: aanleg beachveld Oosterhesselen

                      Montmartre: bijdrage schildersfestival

                      Bejaardenhuis De Etgaarde: tovertafel

                      H.V. Klenckerheugte: bijdrage boek over de plaats Zwinderen

2017               800 jaar Zwinderen

                      Onderhoudsfonds graven begraafplaats oosterhesselen

                      Bosbad Zwinderen: aanschaf zonnepanelen

                      Montmartre Oosterhesselen 2017           

2016               Renovatie Zr. Mohrpark Oosterhesselen

                      Hospice Emmen

2015               Zuidenveld 2015 te Oosterhesselen

                      N.H.K Oosterhesselen: oecumenische kerkdienst tijdens zuidenveld

2014               Stichting Bosbad Zwinderen: Kosten vervanging springkussen in het zwembad  

                      Plaatselijk Belang Zwinderen: Aanschaf 2 toestellen beweegtuin

                      Stichting MFA "Hesselerhof": Bijdrage inrichtingskosten MFA           

                      Kerkvoogdij N.H.K. Oosterhesselen: Bijdrage onderhoud kerkgebouw

Tevens wordt jaarlijks een bijdrage gegeven aan Plaatselijk Belang Zwinderen, Plaatselijk

Belang Gees, Bosbad Zwinderen voor onderhoud van de in de dorpen aanwezige AED’s.

Financiële verantwoording:

Financieel overzicht 2022

Saldo per 01-01- 2022                                                                             €  37.724,68

Rabobank Het Drentse Land:  rente 2021                                                   €            3,44

Stichting Jan Rigterinkfonds:  uitkering 2021                                               €   12.000,00

Rabobank Het Drentse Land: kosten rekening courant            €         63,60 

Kosten website 2022                                                             €        122,85

Zr. Mohrpark: project zeismaaien                                          €        350,00

Plaatselijk Belang Gees: bijdrage onderhoudskosten A.E.D.    €        150,00

Stichting Bosbad Zwinderen: bijdrage onderhoudsk. A.E.D.     €        150,00

Plaatselijk Belang Zwinderen: bijdrage onderhoudsk. A.E.D.   €        300,00

Plaatselijk Belang Zwinderen: bijdrage Concert bij de Brug    €     2.500,00 

Stichting Bosbad Zwinderen: bijdr. uitbreiding warmtepomp   €     8.000,00

Muziekver. Excesior Oosterhesselen: bijdr. The Armed Man      €     1.000,00

Plaatselijk Belang Zwinderen: bijdrage Zwinderen 805            €     3.500,00

One Com Group: kosten website 2023                                     €        135,96


Saldo per 31-12-2022                                                                              €   33.455,71

Aanvragen voor financiële of materiële bijdragen:

Aanvragen voor financiële of materiële bijdragen kunt u schriftelijk richten tot de secretaris van de Stichting:

G. Brinkman, Edveensweg 26, 7861 AN Oosterhesselen - e-mail: geertbrinkman26@gmail.com

Uw aanvrage dient vergezeld te gaan van een doelplan en begroting voor het doel.

STICHTING WELZIJN OOSTERHESSELEN

STICHTING WELZIJN OOSTERHESSELEN

Kop

Beschrijving